Готель: (03434) 2-12-75,
(095) 301-50-40

Колиба: (03434) 2-11-48,
(050) 172-86-87
Готель: (03434) 2-12-75,
(095) 301-50-40

Колиба: (03434) 2-11-48,
(050) 172-86-87

lux

Но­мери люкс


lux

Но­мери півлюкс


lux

Но­мери
еко­ном-класу

14 номерів

го­телю «Крас­на са­диба» по­дару­ють вам за­тишок та ком­форт у най­ви­щих їх про­явах. Про­понуємо ви­шукані но­мери на будь-який смак — від де­мок­ра­тич­них двомісних номерів еко­ном-класу до двокімнат­них апар­та­ментів класу люкс. Зручніше ніж у нас — тільки вдома.

 У кафе

го­телю «Крас­на са­диба» ви завж­ди змо­жете якісно поїсти. Наша кухня ба­гата різномаїттям євро­пей­ських та українсь­ких м’ясних, риб­них, ово­чевих та мо­лоч­них страв, а кухарі кафе пос­та­ра­ють­ся зро­бити так, щоб під час сніданку, обіду чи вечері у вас з’яви­лося відчут­тя, що так смач­но ви ще не їли ніколи.

Кафе

Рес­то­ран

роз­та­шова­ний у колибі, будівлі, стилізованій під гу­цуль­ську пас­ту­шу хату. Зна­ходить­ся поряд з го­телем «Крас­на са­диба». Прос­то­ре приміщення рес­то­рану чу­дово підхо­дить для влаш­ту­ван­ня кор­по­ративів, бен­кетів та сімей­них свят. А ще — можна за­мови­ти троїстих музик аби відчути справжній гу­цуль­ський ко­лорит.

Ресторан-колиба
 План території
 

 

Подвір’я го­телю

«Крас­на са­диба» є доволі за­тиш­ним та прос­то­рим, з клум­ба­ми та га­зона­ми, літнім май­дан­чи­ком з аль­тан­ка­ми, ман­га­лом та ка­челя­ми. На подвір’ї од­но­час­но може розмісти­тися понад 30 ав­то­мобілів. Вам не до­ведеть­ся шу­кати місце для того, щоб при­пар­ку­вати свій ав­то­мобіль, а ціло­добо­ва охо­рона за­без­пе­чить без­пе­ку ва­шому транс­пор­ту.

 

Сауна та баня

го­телю до­помо­жуть вам чу­дово відпо­чити і за­бути про всі тур­бо­ти. В наших за­тишній сауні та справжній російській бані ви на­бере­теся сил та життєвого то­нусу.

 


Віртуальний тур

— це новітня тех­но­логія, котра по­казує простір 360×180°, тобто повну сферу. За до­помо­гою вірту­аль­но­го туру ви мо­жете пе­рег­ля­нути сфе­ричні па­нора­ми го­телю «Крас­на са­диба» (подвір’я, кафе, ко­либу, сауну, баню) та всіх його номерів і виб­ра­ти собі номер до душі.

Віртуальний тур готелем